Lietošanas noteikumi

Uzmanīgi izlasiet biļešu iegādes noteikumus! Veicot apmaksu www.spiediens.com BIĻEŠU VIETNĒ, Jūs apliecināt, ka piekrītat šiem noteikumiem un apņematies ievērot tos. Šī vienošanās starp TIRGOTĀJU un PIRCĒJU stājas spēkā brīdī, kad PIRCĒJS ir sekmīgi veicis apmaksu par ieejas biļeti BIĻEŠU VIETNĒ.
 
1.    Noteikumos lietotās definīcijas
1.1 TIRGOTĀJS – SIA „Evolution Baltic” (Reģ.Nr.40003834720), kas nodrošina ieejas biļešu tirdzniecību
1.2 PIRCĒJS - Fiziska vai Juridiska persona, kura veic pirkumu BIĻEŠU VIETNĒ
1.3 PASĀKUMS   - PIRCĒJA izvēlēts publisks pasākums, kas ir pieejams BIĻEŠU VIETNĒ
1.4 BIĻEŠU VIETNE – interneta vietne www.spiediens.com, kurā TIRGOTĀJS nodrošina PIRCĒJAM ieejas biļešu iegādi PASĀKUMĀ
 
2.    Vispārējā informācija
2.1 Šie Noteikumi, tiesības un pienākumi ir attiecināmi uz TIRGOTĀJU un PIRCĒJU.
2.2 Veicot apmaksu, PIRCĒJS apstiprina pirkuma atbilstību savai izvēlei.
2.3 Veicot apmaksu, PIRCĒJS apstiprina piekrišanu šiem Biļešu iegādes Noteikumiem un apņemas ievērot tos.
2.4 Iegādātās biļetes TIRGOTĀJS atpakaļ pieņem un/vai maina tikai PASĀKUMA atcelšanas gadījumā.
2.5 BIĻEŠU VIETNĒ pieejamo biļešu skaits par attiecīgo cenu var mainīties līdz brīdim, kad klients biļetes ir ielicis savā iepirkumu grozā. Tirdzniecībā uz vienu PASĀKUMU vienlaicīgi var būt biļetes par dažādām cenām.
2.6 BIĻEŠU VIETNĒ nav iespējama biļešu rezervācija, apmaksa par izvēlētajām biļetēm ir jāveic uzreiz.
 
3.    Maksājumu process
3.1 BIĻEŠU VIETNĒ izvēlēto biļešu apmaksai tiek dotas 15 minūtes, kuru laikā klients veic darījuma apmaksu, izmantojot maksājuma kartes: MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron, Swedbank AS cards.
3.2 Ja 15 minūšu laikā PIRCĒJS nav veicis apmaksu, darījums nav noticis, biļetes tiek atbrīvotas brīvai tirdzniecībai un PIRCĒJS pirkšanas process ir jāveic no jauna.
3.3 BIĻEŠU VIETNĒ biļešu tirdzniecība tiek pārtraukta 2 stundas pirms PASĀKUMA sākuma laika.
3.4 TIRGOTĀJS ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu. Citas personas interneta bankas, maksājuma kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošanu, tajā skaitā preču un pakalpojumu iegāde, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu darījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.
3.5 Pēc maksājuma veikšanas, atgriežoties pie TIRGOTĀJA, PIRCĒJAM ir iespējams biļeti izdrukāt uzreiz vai saglabāt to un izdrukāt vēlāk. Automātiski biļete tiek nosūtīta arī uz BIĻEŠU VIETNĒ norādīto e-pasta adresi.
 
4.    Atbildība
4.1 TIRGOTĀJS uzņemas pilnu atbildību, par iegādātajām PASĀKUMA ieejas biļetēm, PASĀKUMA atcelšanas gadījumā, atbilstoši LR likumdošanai.
4.2 TIRGOTĀJS PASĀKUMA atcelšanas gadījumā atmaksā tikai biļetes nominālo vērtību.
4.3 TIRGOTĀJS neuzņemas atbildību par nozaudētām biļetēm. Biļetes netiek dublētas un/vai izsniegtas to kopijas.
4.4 TIRGOTĀJAM ir tiesības patstāvīgi izstrādāt biļešu pārdošanas stratēģiju, iepriekš par to nebrīdinot potenciālos PIRCĒJUS.
4.5 Gadījumā, ja PASĀKUMS ir atcelts vai tā norises vieta ir mainīta, TIRGOTĀJS ir atbildīgs par biļešu apmaiņu vai atlīdzinājumu. PASĀKUMA atcelšanas gadījumā klientam tiek atmaksāta tikai biļetes nominālā vērtība.
4.6 TIRGOTĀJS neuzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem PIRCĒJAM, kas varētu rasties PASĀKUMA atcelšanas gadījumā.
4.7 PIRCĒJS apņemas netraucēt BIĻEŠU VIETNES darbību un tehnoloģiskos risinājumus.
4.8 Jebkāda BIĻEŠU VIETNES darbības pārraudzība, kopēšana, reproducēšana, piemērošana, lietošana un datu publicēšana jelkādos nolūkos ir aizliegta. Jebkāda darbība, kas izsauc nesaprātīgi liela informācijas apjoma lejupielādi uz BIĻEŠU VIETNĒ, ir aizliegta.
4.9 Lietojot BIĻEŠU VIETNI, PIRCĒJS piekrīt:
4.9.1 ka ir vismaz 18 gadu vecs, pilnu atbildību nesoša persona (7-18 gadus vecām personām ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams pilnu atbildību nesošas personas apstiprinājums, ka viņām ir dotas tiesības lietot BIĻEŠU VIETNI);
4.9.2 ievērot šos Biļešu iegādes noteikumus;
4.9.3 uzņemties pilnu atbildību par to, lai viņa dati netaptu zināma trešajām personām;
4.9.4 neizmantot biļešu apmaksai 3.personas maksājumu karti;
 
 
5.    PIRCĒJA sniegto ziņu izmantošana
5.1 PIRCĒJS labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas biļešu iegādei TIRGOTĀJA interneta veikalā un to nosūtīšanai uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi.
5.2 TIRGOTĀJS nepārbauda PIRCĒJA personību. Interneta veikala PIRCĒJA dati tiek aizsargāti un nav pieejami publiskajai apskatei.
5.3 TIRGOTĀJS nepārbauda biļetes pircēja vai īpašnieka personas identitāti, kā arī neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties tā rezultātā.
5.4 PIRCĒJS pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
5.5 PIRCĒJA sniegtās ziņas TIRGOTĀJS izmanto tikai PIRCĒJA interesēs. Ja PIRCĒJS nevēlas saņemt informāciju no TIRGOTĀJA, tad PIRCĒJS par to rakstiski informē TIRGOTĀJU, sūtot ziņu uz e-pastu: spiediens@spiediens.com. Trešajām personām ziņas par PIRCĒJU ir pieejamas tikai Likuma noteiktajā kārtībā.
5.6 PIRCĒJS, līdz maksājuma apstiprināšanai, jebkurā laikā var izdzēst un/vai rediģēt ziņas par sevi.
 
6.    Citi noteikumi
6.1 PIRCĒJS vienā pirkuma reizē var iegādāties ne vairāk kā 8 sēdvietu biļetes vai 4 stāvvietu biļetes uz vienu PASĀKUMU, bet nepārsniedzot kopējo iegādāto biļešu skaitu - 8.
6.2 Sistēmas nesankcionētas izmantošanas gadījumā TIRGOTĀJS drīkst slēgt PIRCĒJA pieeju BIĻEŠU VIETNEI.
6.3 Gadījumā, ja PIRCĒJS nav saņēmis BIĻEŠU VIETNĒ nopirktās biļetes noteiktajā laikā, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu biletes@spiediens.com.
6.4  Biļešu iegādes Noteikumu pārkāpšana dod TIRGOTĀJAM tiesības anulēt jebkuru PIRCĒJA biļešu pirkumu.
6.5 Jebkura šīs mājas lapas lietošana (biļešu pārdošanai, reklāmai, biznesa piedāvājumiem un citām komerciāla rakstura aktivitātēm), ieskaitot atsauces uz BIĻEŠU VIETNI ir aizliegta bez TIRGOTĀJA rakstiskas atļaujas.
6.6 Saskaņā ar 28.05.2002. MK 207.noteikumu Par distances līgumu  15.11.punktu, „Ja puses nav vienojušās citādi, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs pēc līguma noslēgšanas par izmitināšanas vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laika posmā”, un nopirktās biļetes netiek uzpirktas atpakaļ, ja vien tas nav paziņots savādāk no TIRGOTĀJA puses.
6.7 Jebkuras nesaskaņas, kas var rasties, iepērkoties BIĻEŠU VIETNĒ, tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā valdošo likumdošanu.
6.8 Šie noteikumi ir pieejami BIĻEŠU VIETNĒ, sadaļā “PIRKT BIĻETI”.
 
7.    TIRGOTĀJA rekvizīti
SIA "Evolution Baltic"
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003834720
Juridiskā adrese: Ganu iela 3-8, Rīga LV-1010
E-pasts: spiediens@spiediens.com
A/S "Swedbank" HABALV22 konts: LV88HABA0551013556414